Vážení přátelé,

jsem rád, že Vás mohu spolu s Duncanem Hendym již podeváté pozvat na filmovou přehlídku Visions of Light, kterou pořádáme ve dnech 5. – 7. 11. 2015 v kině Art. Naším cílem je stejně jako v minulých letech projekce filmů, jejichž obsahová i formální podoba předstihla dobu svého vzniku, má stálou platnost a jejich tvůrci se přes leckdy původní odmítání stali klasiky a ikonami. Stále se také snažíme, aby se jednalo o filmy, jež nebyly v České republice z nejrůznějších důvodů v minulosti promítány anebo se tak stalo okrajově, případně před dlouhou dobou. Umělci jako Kirk Douglas, Samuel Fuller, James Brown, Laurence Olivier, nešli ve svých kariérách jednoduchou a běžnou cestou průměru, stejně jako jí nešli boxer Muhammad Ali nebo plukovník Ryszard Kukliński. A tomu odpovídají i filmy, v nichž se objevují, případně je natočili a nebo popisují jejich život. Jsou inteligentní, ojedinělé a fascinující.

Stejně jako v minulých letech máme připraveny ke všem snímkům lektorské úvody a atmosféru přehlídky bude vedle stylového baru a kavárny doplňovat výstava plakátů z galerie Terryho ponožky.

Jste srdečně zváni.

Petr Šoupal

   

Dear friends,

I am glad that I can, along with Duncan Hendy, invite you for the ninth time to the film festival Visions of Light which is held on November 5 – 7, 2015 in Kino Art. Our goal is the same as in previous years; we want to show you films whose content and structure were ahead of their time, still have their relevance, and their creators, often despite initial rejection, became classics and icons. Also, we are still trying to find films that have never been, for many different reasons, screened in the Czech Republic in the past, or either marginally or a very long time ago. Artists such as Kirk Douglas, Samuel Fuller, James Brown or Laurence Olivier didn't follow an easy and ordinary path in their careers, neither has the boxer Muhammad Ali or colonel Ryszard Kukliński. And the same is true about the films they appear and appeared in or they made us directors. They are intelligent, unique and fascinating.

As in previous years we have prepared introductions for each movie and the atmosphere of the festival will be completed not only by the stylish bar and cafe, but also by an exhibition of posters from Terry Posters Gallery.

You are cordially invited.

Petr Šoupal

 
                 
 

Drazí filmoví nadšenci,

Vision of Light 2015" je rokem proher. Rokem zklamání, deziluzí a nehorázného zneužívání moci a důvěry. Ať už se jedná o pošetilou touhu anebo víru, že je možné čelit politickému útlaku. Přesto však temnotou probleskují záblesky naděje, vlákna vyprávění se splétají dohromady, aby se uchránila v příbězích, které si navzájem vyprávíme. Právě to jsou věci, které nás spojují - výzva k akci, únik z bezútěšnosti. Jedna pozoruhodnější než druhá. Dotýkají se našich životů, probouzí nás z pohodlné dřímoty a odpoutávají z našich řetězů. To je moc filmu. To je síla sdílené vize.

Duncan Hendy

   

Dear film enthusiasts,

Visions of Light 2015 is the year of the underdog. Those trampled by disappointment, disillusion and blatant abuse of power and trust. Whether it be misplaced love, foolish aspirations or the belief that political oppression can be toppled. Yet fragments of hope shimmer in this darkness, those strands of narrative that gather to take shelter in the stories we tell each other. These are the things that unite - the calls to action, the reprieve from the bleakness. Each one as devastatingly memorable as the next. They touch our lives, they revive us from our comfortable slumber and shake us loose from our moorings. That's the power of film. That's the power of a vision shared.

Duncan Hendy

     
 

  © 2015 Jízda s.r.o..    |     © 2015 Tomicka.cz     |     Dotazy na info@visionsoflight.cz